تبلیغات
تولزخبرنامه ی ایمیلی سایت زیست شناسی نوجه ده - درسنامه فصل یازدهم

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

درسنامه فصل یازدهم

تاریخ:جمعه 12 اسفند 1390-11:35 ق.ظ

نكات فصل 11: تولید مثل جانوران

1-     تولید مثل جنسی پدیده ای است كه طی آن فرزندان از لقاح دو گامت نر و ماده و سپس تقسیم و رشد و نمو سلول حاصل به وجود می آیند.

2-     اسپرم سلول جنسی نری است كه ریز و متحرك است و دارای تاژك است.

3-     تخمك سلول جنسی ماده است كه درشت و بی تحرك است و ذخایر غذایی فراوانی دارد.

4-     انواع لقاح عبارتند از 1- لقاح خارجی  2- لقاح داخلی

5-     لقاح خارجی : در این نوع لقاح سلول های جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند.

6-     این لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی ، ماهی ها و دوزیستان وجود دارد.

7-     در این نوع لقاح :

a.       تعداد سلول های جنسی كه آزاد می شود باید بسیار زیاد باشد تا احتمال برخورد و لقاح زیادتر شود.

b.       آزاد سازی سلول های جنسی باید همزمان صورت گیرد تا هم احتمال لقاح افزایش یابد هم سن تخمك كه خیلی مهم است زیاد نشود . برای آزاد سازی همزمان معمولا طول سبانه روز مؤثر است.

c.        تخمك ها در این جانوران دیواره ی چسبناك ژله ای و محكمی دراد تا هم اسپرم ها به آن بچسبند و هم تخمك و سپس جنین محافظت شوند.

8-     لقاح داخلی :

a.       در این نوع لقاح گامت نر وارد دستگاه تولید مثلی جانور ماده شده و در آنجا با گامت ماده لقاح می یابد.

b.       دراین جانوران ، تغذیه و حفاظت جنین بر عهده ی جنس ماده است.

c.        این نوع لقاح در جانوران خشكی زی و برخی جانوران آبزی مثل سخت پوستان دریایی و یك نوع كوسه انجام می شود.

d.       این نوع لقاح نیازمند اندام های تخصص یافته است مثل آلت های تناسلی ، محل هایی جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و مكانی مناسب و مساعد برای نگهداری جنین.

پس از لقاح ( تخم و جنین)

9-     تغذیه ی جنینی تا چند روز پس از تشكیل سلول تخم بر عهدهی اندوخته ی غذایی تخمك است.

10- این اندوخته ی غذایی ، مخلوطی از چربی و پروتئین است و مقدار آن بسته به اندازه ی تخمك است.

11- این اندوخته ی غذایی در پرندگان بسیار زیاد و در پستانداران بسیار كم است.

12- خزندگان و پرندگان پس از لقاح تخم گذاری می كنند.

13- تخم خزندگان پوسته ی حفاظتی ضخیمی دارد.

14- تخم پرندگان دارای پوسته ی آهكی ضخیم است و پرندگان پس از تخم گذاری بر روی تخم ها می نشینند .

15- پلاتی پوس پستاندار تخم گذاری است كه مدت كوتاهی روی تخم ها می نشیند و پس از تولد جنین از غده های شیری ابتدایی كه درسینه دارد به نوزاد خود شیر می دهد.

16- پستانداران كیسه دار مانند كانگورو و اپاسوم ، به خاطر داشتن رحم ناقص ، نوزاد را نارس به دنیا میآورند ، سپس نوزاد درون كیسه ی روی شكم مادر قرار می گیرد و از غدد شیری موجود درآن تغذیه میكند تا كامل شود.

17- تولید مثل جنسی پستانداران جفت دار ، كامل ترین نوع تولید مثل جنسی است.

18- این گروه رحم كاملی دارند و جنینی از طریق جفت در رحم تغذیه می شود و نوزاد رسیده پس از تولد ازشیر مادر تغذیه می كند.

دستگاه تولید مثلی مرد

19- تولید مثل جنسی شامل تولید سلول تخم دیپلوئید از لقاح دو سلول جنسی هاپلوئید است.

20- وظایف دستگاه تولید مثلی مرد عبارتند از :

a.       تولید سلول های جنسی نر (اسپرم)

b.       ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم ها

c.        انتقال اسپرم ها به خارج ازبدن

d.       تولید هورمون جنسی مردانه ( تستستورون)

21- تولید اسپرم و هورمون جنسی نر بر عهده ی بیضه ها است.

22- بیضه ها در دوره ی جنینی درون حفره ی شكمی تشكیل می شوند و كمی قبل از تولد وارد كیسه ی بیضه می شوند.

23- دمای داخل كیسه ی بیضه 3 درجه سانتی گراد پائینتر از دمای بدن است كه برای اسپرم سازی مناسب است.

24- بیضه ها از بلوغ تا پایان عمر ، اسپرم تولید می كنند كه این كار توسط لوله های اسپرم ساز دربیضه ها صورت می گیرد.

25- دو هورمون LH , FSH كه از هیپوفیز پیشین ترشح میشوند ، اعمال بیضه ها را تنظیم می كنند.

26- هورمون LH  ترشح هورمون جنسی تستستورون را تحریك می كند.

27- هورمون FSH  همراه با تستستورون ، تولید اسپرم را درلوله های اسپرم ساز تحریك می كند.

28- تستستورون ، از سلول هایی كه بینابین لوله های اسپرم ساز قرار دارند تولید می شود.

بلوغ و ذخیره اسپرم

29- اسپرم ها پس از تولید ، به لوله ی پر پیچ و خم اپیدیدیم وارد می شوند و در آنجا توانایی حركت كردن را پیدا می كنند.

30- اپیدیدیم دو نقش دارد : 1- بلوغ اسپرم ها 2- ذخیره و نگهداری اسپرم ها

31- اسپرم ها پس از خروج از اپیدیدیم وارد مجرای اسپرم بر شده و سپس وارد میزراه شده و از بدن خارج می شوند.

32- اسپرم بالغ دارای 3 قسمت است 1- سر 2- قطعه ی میانی 3- دم

33- درون سر یك هسته و مقدار كمی سیتوپلاسم قرار دارد . همچنین آنزیم هایی در سر اسپرم به نفوذ اسپرم به گامت ماده كمك می كنند.

34- قسمت میانی دارای میتوكندری های فراوانی است كه انرژی لازم برای حركت اسپرم را فراهم می كنند.

35- دم اسپرم تاژك نیرومندی است كه با حركت خود ( با صرف ATP ) اسپرم را به جلو می راند.

36- ساختار كلی بیضه ها شامل 1- خود بیضه ها 2- مجاری اپیدیدیم 3- مجرای اسپرم بر است.

انتقال اسپرم

37-  سر راه خروج اسپرم 3 غده ی برون ریز وجود دارند كه عبارتند از 1- غدهی وزیكول سمینال 2- پروستات 3- پیازی – میزراهی

38- ترشحات این غدد باعث 1- تغذیه ی اسپرم ها می شود 2- به حركت اسپرم ها كمك می كند.

39- غده ی وزیكول سمینال بین مثانه و راست روده ، مایعی سرشار از مواد قندی تولید می كند كه انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می كند.

40- غدهی پروستات در زیر مثانه ، مایعی قلیلیی دارد كه باعث خنثی شدن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده میشود.

41- غدد پیازی – میزراهی نیز ترشحات قلیلیی دارند كه مقدیر كم ادرار اسیدی میزراه را خنثی می كند.

42- در هنگام خروج اسپرم ، ماهیچه های صاف اطراف میزراه  منقبض شده و اسپرم را به جلو می رانند.

43- اگر تعداد اسپرم ها از بیست میلیون در هر میلی لیتر كمتر باشد ، فرد مورد نظر عقیم خواهد بود.

دستگاه تولید مثلی زن

44- وظایف دستگاه تولید مثلی زن عبارتند از :

a.       تولید گامت ماده

b.       حفاظت و تغذیه ی جنین

45- تولید گامت :

46- دو تخمدان تخم مرغی شكل ، در حفره ی شكمی پس از بلوغ هر 28 روز یك گامت ماده تولید میكنند.

47- تخمدان ها هنگام تولد مجموعا حدود 2 میلیون گامت نابالغ دارند كه در مرحله ی پروفاز میوز 1 متوقف هستند. پس از بلوغ هر 28 روز یكی از آن ها تقسیم را كامل كرده و تبدیل به گامت ماده می شود.

48- در طول زندگی یك زن تنها 300 تا 400 گامت بالغ تولید میشود.

49- گامت ماده ی بالغ ، اووم یا تخمك نامیده میشود.

50- ساختار دستگاه تولید مثلی زن شامل سه بخش است :

a.       تخمدان ها

b.       لوله های فالوپ

c.        رحم

51- تخمك پس از آزاد شدن ، توسط ماهیچه های صاف دیواره ی لوله ی فالوپ به سمت رحم حركت داده می شود.

52- عبور تخمك از لوله ی فالوپ معمولا 3 تا 4 روز طول می كشد.

53- اگر تخمك پس از 24 تا 48 ساعت بعد از آزاد شدن لقاح نیابد ، توانایی لقاح خود را از دست می دهد و از بین می ورد.

54- رحم اندامی ماهیچه ای و توخالی و ( در حالت غیر بارداری) به اندازه ی یك مشت بسته است .

55- تخمدان ها ، تخمك را طی یك سری وقایع كه در كل چرخه ی تخمدان نامیده می شود ، آماده و رها می كند.

56- رها شدن یك تخمك از تخمدان ، تخمك گذاری نامیده می شود.

57- میانگین مدت چرخه ی تخمدان 28 روز است.

58- مراحل چرخه ی تخمدان

a.       مرحله ی فولیكولی : ( فولیكول عبارت از تعدادی سلول سوماتیك ( پیكری) است كه یك گامت نابالغ را احاطه كرده و تغذیه می كنند)

                                                               i.      هورمون FSH (هورمون محرك فولیكولی) و هورمون LH ( لوتئینی كننده) وارد جریان خون می شوند.

                                                             ii.      FSH  و LH هر دو سبب تولید هورمون استروژن از یكی از فولیكول ها می شوند.

                                                           iii.      فولیكول در حال رشد به تدریج استروژن بیشتری تولید می كند كه باعث رشد بیشتر فولیكول می شود.

                                                            iv.      افزایش استروژن باعث افزایش ترشح LH از هیپوفیز پیشین میشود.

                                                              v.      حداكثر LH سبب تكمیل اولین تقسیم میوزی شده و در نهایت فولیكول و تخمدان پاره شده و تخمك آزاد می شود.

b.       مرحله ی لوتئال :

                                                               i.      بعد از تخمك گذاری ، LH سبب رشد سلول های فولیكول پاره شده و تبدیل آن به توده ای به نام جسم زرد می شود.

                                                             ii.      جسم زرد تولید هورمون استروژن و هورمون دیگری به نام پروژسترون می كند كه طی خود تنظیمی منفی ترشح LH و FSHرا مهار می كندتا چرخه ی بعدی تخمدان شروع شود.

                                                           iii.      اگر لقاح صورت گیرد ، جسم زرد تا چند هفته ی دیگر نیز پروژسترون تولید خواهد كرد در غیر اینصورت جسم زرد از بین رفته و پروژسترون كاهش یافته و سرانجام تولید آن متوقف میشود كه به معنی پایان چرخه ی جنسی است.

59- دارو هایی كه مقادیر زیادی از هورمون استروژن و شبه پروژسترون دارند ، چرخه ی جنسی را به هم زده و جلو تخمك گذاری را می گیرند.

چرخه ی قاعدگی :

60- تغییرات مداومی كه در هر 28 روز ، رحم را برای یك حاملگی احتمالی آماده می كند ، چرخه ی قاعدگی نامیده می شود.

a.       در دوره ی فولیكولی افزایش ترشح استروژن باعث ضخیم شده دیواره ی رحم و پر خون شدن آن می شود.

b.       بعد از تخمك گذاری ( در دوره ی لوتئال) مقادیر بالای استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن بیشتر و خفظ دیواره ی رحم می شود.

c.        اگر حاملگی رخ ندهد ، مقادیر استروژن و پروژسترون كاهش یافته و سبب تخریب و ریزش دیواره ی رحم میشود.

61- انتهای چرخه ی قاعدگی با انتهای مرحله ی لوتئال همزمان است.

62- تخریب و ریزش دیواره ی رحم كه به همراه دفع خون از بدن است ، قاعدگی نامیده می شود.

63- در انتهای چرخه ی جنسی و قاعدگی هیچ یك ازهورمون های استروژن و پروژسترون تولید نمی شوند و در نتیجه غده ی هیپوفیز مجددا شروع به تولید FSH و LH می كند.

 

 

نمو

64- برای لقاح یك تخمك ، سلول اسپرم باید به سمت یكی از لوله های فالوپ حركت كند و نخست با آزاد كردن آنزیم های نوك خود ، به درون تخمك نفوذ كند.

65- سلول تخم در حین حركت در لوله ی فالوپ تقسیم هایی انجام می دهد و هنگامی كه این توده ی سلولی به لوله ی فالوپ می رسد ، به شكل یك توپ توخالی درآمده است كه بلاستوسیست نامیده میشود.

66- حدود 6 روز بعد از لقاح ، بلاستوسیست به جداره ی رحم متصل می شود كه به این عمل جایگزینی  می گویند.

67- رحم در طول دوره ی نمو ، وظیفه ی حفاظت و تغذیه ی رویان و جنینی را بر عهده دارد.

68- نمو نوزاد انسان در داخل رحم 9 ماه طول می كشد كه به این دوران ، دوران بارداری یا حاملگی گفته می شود.

69- نه ماه حاملگی را معمولا به سه دوره ی سه ماهه تقسیم می كنند.

70- در هشت هفته ی اول حاملگی ، توده ی در حال رشد و نمو ، رویان نامیده می شود.

سه ماهه ی اول:

71- مهمترین وقایع نمو ، در سه ماهه ی اول زندگی رخ می دهند.

72- در هفته ی دوم بعد از لقاح ، پرده هایی كه حفاظت و تغذیه ی رویان را بر عهده دارند ، نمو می كنند.

73- یكی از این پرده ها آمنیون است كه دور رویان كشیده می شود و از آن حفاظت می كند.

74- پرده ی دیگر كوریون است كه با تعامل با رحم تشكیل جفت را می دهند.

75- جفت ساختاری است كه از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند.

76- خون مادر با خون رویان مخلوط نمی شود ، بلكه مواد غذایی خون مادر ، از جفت انتشار پیدا می كنند و از طریق رگ های خونی بند ناف به رویان می رسند.

77- بند ناف دارای دو سرخرگ است كه خون تیره را به جفت می آورند و دارای یك سیاهرگ است كه خون روشن را به سمت بدن رویان می برد.

78- مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور كرده و به خون مادر می رسند.

79- اكثر دارو ها و مواد آسیب رسان نیز از جفت عبور می كنند ؛ بنابراین اگر مادر مواد زیان آور مصرف كند ، رویان نیز آسیب خواهد دید. زنان باردار باید از مصرف هر گونه دارو در طول دوره ی بارداری خود داری كنند ، مگر با تجویز پزشك.

نمو رویان

80- همچنان كه جفت تشكیل می شود ، سلول های بلاستوسیست تشكیل سه لایه ی مقدماتی یعنی آندودرم ، مزودرم و اكتودرم را می دهند.

81- در انتهای هفته ی سوم ، بعد از تشكیل لایه های مقدماتی ، رگ های خونی و رود ها نیز شروع به نمو میكنند و طول رویان به 2 میلی متر می رسد.

82- در هفته ی چهارم بازو ها و پاها تشكیل می شوند و طول رویان به 5 میلی متر می رسد.

83- در انتهای هقتهی چهارم همه ی اندام اصلی شروع به تشكیل شدن می كنند و ضربان قلب آغاز می شود.

84- در طی ماه دوم ، مرحله ی نهایی نمو رویان ، بازو ها و پاها شكل می گیرند ، اندام های اصلی مانند كبد و پانكراس مشخص می شوند و در انتهای ماه دوم ، رویان 22 میلی متر طول و 1 گرم وزن دارد.

نمو جنین

85- از هفته ی هشتم حاملگی تا تولد نوزاد ، دوران جنینی نامیده می شود.

86- در انتای ماه سوم ، جنسیت جنین تعیین شده است .

87- در سه ماهه ی دوم و سوم بارداری جنین به سرعت رشد می كند و اندام های او شروع به عمل می كنند.

88- هنگام زایمان دیواره های رحم منقبض می شوند و جنین را از رحم خارج می كنند.

89- جفت و بند ناف بعد از تولد نوزاد دفع می شوند.

90- بعد از تولد ، نمو هنوز كامل نیست و رشد و نمو جسمی و عصبی ادامه دارد.

تصویر برداری سونوگرافی

91- برای ایجاد تصویر سونوگرافی ، متخصص یك میله ی مخصوص را در برابر پوست بیمار می گیرد . این میله امواج صوتی كه فركانس بالا دارند ، صادر می كند . این امواج پس از برخورد به ساختارهای بدن نوزاد بازتاب پیدا می كنند ، این میله ی مخصوص پژواك ها را جدا می كند و آنها را به یك تصویر ویدیویی تبدیل می كند.

92- استفاده های سونوگرافی عبارتند از 1- تشخیص حاملگی در هفته ی چهارم پس از لقاح 2- تشخیص سن رویان یا جنین از روی اندازه و ابعاد بدنی 3- تشخیص سلامتی جنین 4- تشخیص حركات قلب در هفته ی هفتم و پس از آن 5- تشخیص جنسیت جنین 6- تشخیص بسیاری از ناهنجاری های جنین

93- فواید سونوگرافی 1- بهترین فایده ، بی ضرر بودن آن است.

94- بیماری های مقاربتی به بیماری هایی گفته می شود كه از راه تماس جنسی انتقال می یابند.نوع مطلب : زیست شناسی2 

cuando no se debe tomar viagra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:35 ق.ظ

Great article.
foot pain guide
سه شنبه 6 تیر 1396 08:30 ق.ظ
Right here is the right website for anybody who hopes to understand
this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to?HaHa).
You definitely put a brand new spin on a subject that's been written about for many years.
Excellent stuff, just wonderful!
foot pain from standing
دوشنبه 5 تیر 1396 10:33 ق.ظ
Right here is the perfect site for anyone who wants to find out about this topic.
You understand a whole lot its almost hard to
argue with you (not that I actually would want to?HaHa). You certainly put a new spin on a
subject which has been written about for decades.

Great stuff, just wonderful!
iolawetz.blogas.lt
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 05:41 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done outstanding job on the blog posts.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 02:45 ب.ظ
hello!,I really like your writing very much!
percentage we keep up a correspondence more about your article on AOL?

I need a specialist on this space to resolve my problem. May be
that's you! Taking a look ahead to peer you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket