تولزخبرنامه ی ایمیلی

javahermarket

"/> سایت زیست شناسی نوجه ده - مطالب آبان 1392

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

خرگوش و لاک پشت در مسابقه ای به نام کنکور

تاریخ:چهارشنبه 29 آبان 1392-11:47 ق.ظ

ایمیلی از طرف گروه الهه موفقیت دریافت کردم که لازم دانستم در این وبلاگ وارد کنم  . این ایمیل از طرف خانم سهیلا سقفی به تمام اعضای گروه  فرستاده شده است .  
داستان مسابقه لاک‌پشت و
خرگوش را همه
شنیده‌اند.
فیلم‌های کارتونی زیادی هم
در این باره ساخته شده
است. خیلی‌ها گمان
می‌کنند   نکته
پنهان در این داستان
را فهمیده‌اند اما
تعداد معدودی از                     
آدم‌ها از اهمیت نوک
زبان لاک‌پشت در این
مسابقه آگاهند. اجازه
دهید یک‌بار دیگر
داستان را با هم مرور
کنیم.
روزی لاک‌پشت و
خرگوشی مسابقه
مسافت‌پیمایی گذاشتند.
خرگوش  مغرور که
با سرعت می‌دوید،
دایم بین راه
استراحت می‌کرد. اما
لاک‌پشت پیوسته و
خستگی‌ناپذیر به طور
آهسته و تدریجی به
جلو  می‌رفت.
وقتی لاک‌پشت نزدیک
خط پایان رسید خرگوش
سریع خود را                     
جمع و جور کرد و با
تمام قوا هم‌زمان با
لاک‌پشت از خط پایان
گذشت. اما داوران مسابقه
لاک‌پشت را برنده اعلام
کردند! می‌دانید
چرا؟ _


ادامه مطلب

نوع مطلب : آقای ذاکری 

سوالات تست فصل 11 پیش دانشگاهی

تاریخ:جمعه 24 آبان 1392-08:38 ق.ظ

1- كدامیك قادر به انجام میتوز هسته ای میباشد؟

1)پلاسمودیوم            2)آمانیتا موسكاریا      3)کپک مخاطی سلولی        4)پارامسی

2-در كدامیك تقسیم مواد وراثتی و سیتوپلاسم هم زمان می باشد؟

1)ساكارومیسز سرویزیه          2)دئوترومیست            3)استرپتوكوكوس        4)نوروسپورا کراسا

3-در كدامیك میسلیوم وجود ندارد؟

1)كپك سیاه نان        2)مخمر نان            3)قارچ فنجانی                   4)قارچ چتری

4-كدامیك دارای زیگوسپورانژ است؟

1)ریزوپوس            2)پنی سیلیوم                 3)ساكارومیسز                4)زنگ

5-كدامیك در تولید سیتریك اسید نقش دارند؟

1)آسپرژیلوس               2)پنی سیلیوم          3)مخمر                      4)زنگ

6-كدامیك بر اثر هم جوشی بوجود می آید؟

1)اسپورانژیوم           2)زیگوسپورانژیوم              3)ریزوئید                  4)نخینه

7-در كدامیك هاگهای جنسی در آسك تولید می شوند؟

 1)قارچ فنجانی     2)ریزوپوس                    3)قارچ چتری                      4)قارچ پفكی

8-كدامیك در مورد زیگو میستها شایع است؟

1)تولید مثل جنسی در آنها شایع تر است.     2)نخینه ی آنها دارای دیواره است.

3)تولید اسپورانژیوم می كنند.         4)نخینه در تولید هاگ غیر جنسی نقشی ندارد.

9-كاندیدا آلبیكنز معمولا از چه طریقی تولید مثل می كند؟

1)تولید آسك       2)تولید بازیدیوم       3)جوانه زدن       4)تولید زیگوسپورانژیوم

10-كدام ایجاد بیماری برفك دهان می نماید؟

1)آمانیتا موسكاربا       2)آسپرژیلوس نیگرا        3)ریزوپوس استولینفر      4)كاندیدا آلبیكنز

11-نخینه کدام قارچ فاقد دیوار عرضی است؟
 
1)  آمانیتا موسكاربا     2)       ریزوپوس استولینفر   3)   كاندیدا آلبیكنز  4) قاچ فنجانی

12-منشاء آسكوكارپ كدام است؟

1)كلاهك        2)ساقه رونده        3)نخینه                             4)آسك

13-در كدامیك سلولهائی وجود داردكه دارای كروموزمهای همولوگ می باشند؟

1)آسكوكارپ                 2)نخینه               3)ریزوئید                   4)ساقه رونده

14- در كدامیك نخینه وجود ندارد؟

1)كاندیدا آلبیكنز        2)آمانیتا موسكاریا      3)ریزوپوس استولونیفر       4)قارچ فنجانی

15-در بیشتر گلسنگها معمولا كدام نوع قارچها در زندگی همیاری شركت می كنند؟

1)بازیدیومیستها           2)آسكومیستها            3)زیگو میستها           4)دئوترومیستها

16-حساسیت گلسنگها به كدامیك بیشتر است؟

1)تغییرات دما         2)تغییرات شیمیائی           3)تغییرات مواد غذائی        4)تغییرات مكانیكی

17 –برای ایجاد طعم ویژه در بعضی پنیرها از كدام دسته از قارچها استفاده می شود؟

1)دئوترومیستها   2)زیگومیستها            3)بازیدیومیستها                4)كپكها

18-محل انجام تقسیم میوز در سیاهك گندم كجاست؟

1)میسلیوم     2)نخینه های تمایز یافته       3)نخینه های آمیزشی     4)بازیدیوم

19-كدامیك دارای تیلاكوئید می باشد؟

1)ریزوپوس استولونیفر        2)كاندیدا آلبیكنز   3)آمانیتا موسكاریا        4)آرابیدوپسیس

20-در بازیدیومیست ها و سسك به ترتیب محل تشكیل دوك تقسیم كجاست؟

1)هسته – هسته                 2)هسته – سیتوپلاسم           

3)سیتوپلاسم – هسته          4)سیتوپلاسم – سیتوپلاسم

21-تشكیل 8 هاگ در درون آسك چگونه انجام می گیرد؟

1)دو میتوز متوالی در هسته های هاپلوئید    2)میوز زیگوت و میتوز هسته های هاپلوئید

3)3 میتوز متوالی در هسته های هاپلوئید     4)دو میوز متوالی زیگوت

22-در چرخه زندگی آمانیتا موسكاریا كدامیك یافت می شود؟

1)زیگوسپورانژ        2)آسكوكارپ      3)بازیدیوم               4)اسپورانژ

23-در مرحله پروفاز میتوز یك سلول قارچ چتری ، كدام فرایند رخ نمی دهد؟

1)تشكیل دوك                    2)ناپدید شدن غشاء هسته             

3)ناپدید شدن هستك                4)تشكیل كروموزومها     

24-اگر ژنوتیپ هسته های موجود در استولون یك زیگومیست aB  باشد، هسته های حاصل از اسپورانژ آن و هسته های تشكیل شده در زیگوسپورانژ آن به ترتیب چگونه اند؟

1)n,n                 2)2n,n              3)n,2n                  4)2n,2n

25- اگر ژنوتیپ هسته های هاپلوئید Ab و aB  باشد ، كدام گروه

ژنوتیپهای زیر نمی تواند ژنوتیپهای هسته های موجود در جوانه های بوجود آمده

بر روی بازیدی باشد؟(عدم وقوع كراسینگ اور)

1)AB وAB وaB  و aB 

2)AB و Ab وaB  وab 

3)Ab و aB و Ab  و aB   

4)AB و Ab و Ab  وAB 

26-در مورد زیگو میستها كدام گزینه صحیح است؟

1)مرحله 2n كروموزمی محدود به هسته 2n داخل زیگوسپورانژ است.

2)ریزوئید ها دارای هسته های 2n هستند.

3)در اسپورانژ با میوز هاگهای جنسی تولید می شود.

4)در استولون هسته های n ادغام شده و تولید هسته های 2n را می نماید.

27-اگر ژنوتیپ هاگ بازیدیومیستی Ab باشد ، ژنوتیپ هسته های نخینه ی حاصل از رویش آن كدام است؟

1)AAbb              2)Ab                   3)AA                    4)bb         

28-دیواره سلولی كدام فاقد كیتین است؟

1)كپك مخاطی سلولی   2)كپك پنی سیلیوم   3)ریزوپوس استولونیفر     4)ساكارومیسز سرویزیه

29-سلولهای كدام تقسیم میتوز ندارد؟

1)آمیب           2)كلستریدیوم بوتولینوم           3)آسپرژیلوس              4)گندم تریپلوئید

30-در بازیدی كدام فرایند قبل از دیگران رخ می دهد؟

1)ادغام هسته های n     2)میوز                 3)میتوز      4)ورود هسته های 2n به بازیدی

31-كدام قارچ از عوامل بیماریزا نیست؟

1)آسپرژیلوس      2)كاندیدا آلبیكنز       3)سیاهك           4)آمانیتا موسكاریا

32-قارچ موجود در گلسنگها و قارچ ریشه ها عمدتا جزء كدامیك از قارچها هستند؟

1)بازیدیدمیكوتا – بازیدیومیكوتا        2)آسكومیكوتا – بازیدیومیكوتا

3)بازیدیومیكوتا – آسكومیكوتا       4)آسكومیكوتا – آسكومیكوتا

33-در قارچ فنجانی هاگهای جنسی حاصل از ........................ می باشند.

1)یك میوز و یك میتوز         2)دو میتوز متوالی   3)یك میوز         4)یك میتوز و یك میوز  

34-آسكوكارپ همتای كدام است؟

1)زیگوسپورانژیوم    2)چتر آمانیتا         3)اسپورانژیوم         4)ساقك در قارچ پفكی

35-كدام قارچ را می توان در گروه دئوترومیستها قرار داد؟

1)زنگ گندم           2)ریزوپوس استولونیفر       3)كپك نوروسپورا     4)كاندیدا آلبیكنز

36-قارچها كدام مورد را از محیط نمی گیرند؟

1)باز آلی نیتروژن دار         2)H2O              3)CO2            4)آمینو اسید

37-در قارچ ژله ای..........................

1)هاگهای جنسی در كیسه ها ی میكروسكوپی تشكیل می شوند.

1)بندرت تولید مثل جنسی دیده می شود.

3)عمل شروع و ترشح آنزیمهای گوارشی ، انجام نمی گیرد.

4)ساختار تولید مثل جنسی ،نظیر گروه سیاهك ها می باشد.

38- عدد كروموزومی در كدام سلول زیر به صورت n + n است؟

1)هاگهای جنسی آسكومیست            2)میسلیوم آسكوكارپ

3)نحینه زیگومیست                       4)زیگوسپور در زیگومیست

39- عدد كروموزومی در سلول ...........  n است.

1)زیگوسپور كلامیدوموناس                        2)اسپورانژ كاهو دریائی

3)اسپورانژ زیگومیست                  4) ساقه ی زیر زمینی سرخس

40- در آسكومیستها ، آسكوكارپ در چه مرحله ای ساخته می شود؟

1)در تولید مثل غیر جنسی  

2)قبل از ادغام هسته های نوع آمیزشی + و –

3) بعد از ادغام هسته های آمیزشی + و -       

4) به هنگام رشد نخینه ها بعد از ادغام هسته های آمیزشی
این CO2 خیلی خفنه.

تاریخ:شنبه 18 آبان 1392-09:36 ق.ظ

شاید تا بحال عبارت عصر یخبندان را شنیده باشید . حدود 700 میلیون سال پیش ، فاجعه ای عظیم در کره زمین در حال رخ دادن بود . سطح زمین با گذشت زمان ، سردتر و سردتر می شد . یخ های قطبی به سمت استوا رشد می کردند و گسترش می یافتند . خورشید هم نمی توانست کاری بکند ، چون تشعشعاتش با یخ های سطح زمین برگشت می خوردند . عمق یخ ها به چندین صد متر می رسید .

موجودات زنده ی ساده ای که تا آن زمان دست پرورده ی زمینی نسبتاً آرام بودند ، در شرف مرگ بودند و این تهدیدی جدی به حیات روی زمین بود .

600 میلیون سال پیش، آتشفشانها به نجات زمین آمدند .

نه اشتباه نکنید ، آتشفشان ها به زمین گرما ندادند . بلکه CO2 دادند . بعضی از آتشفشانها مثل آتشفشانهایی که هم اکنون در ایسلند رخ میدهند ، به مقدار زیادی CO2 آزاد میکنند . CO2 آزاد شده از آتشفشان ها با اثر گلخانه ای باعث گرم شدن زمین شد . CO2 مثل پالتویی است که گرما را در جو زمین نگه می دارد . دمای زمین 100 درجه افزایش یافت تا به حد طبیعی رسید .

از موجودات زنده آنها که شایسته تر بودند و میتوانستند، ماندند و بقیه ،  برای همیشه از حیات خداحافظی کردند (اینو میگن جهش تکاملی عظیم )

لازمه این مطلب رو هم بنویسم که سطح سیاره زهره به شکل وحشتناکی گرمه و اصلاً گرمترین سیاره منظومه مونه (500 درجه سانتیگراد) لابد میگین خوب به علته اینه که به خورشید نزدیکه . در جوابتون عرض کنم خوب عُطارِد که نزدیکتره ، اما این زهره است که داغه .  CO2 سطح زهره 400 برابر CO2 زمینه ، خودت برو تو بحر اثر گلخانه ای !
نوع مطلب : آقای ذاکری 

از خاطره تا پروتئین سازی ( Central dogma ) (استاد محترم جناب آقای ذاکری)

تاریخ:جمعه 17 آبان 1392-09:31 ق.ظ

19 اسفند ماه سال 75 ،  دانشگاه تبریز  ،  ترم 6

من و دونفر از دوستان در یک گروه 3 نفره از طرف استاد سیتولوژی مأمور شدیم که هفته دوم بعد از تعطیلات عید نوروزی مبحث تنفس سلولی ( میتوکندری ) را کنفرانس بدهیم . این استاد عزیز ، برای ما کتاب  Cell to cell  را معرفی کردند و گفتند : این کتاب را از کتابخانه دانشکده تهیه نمایید .

2 روز بعد برای گرفتن کتاب ، بصورت امانت ، به کتابخانه رفتم . خانم کتابدار کتاب قطوری را به زحمت روی پیشخوان گذاشت و گفت : کتاب Cell to cell

من برای گرفتن کتاب ، طبق روال ،کارت دانشجوییم را روی پیشخوان گذاشتم  . خانم کتابدار گفت : این کتاب را نمی توانیم به بیرون بدهیم .  در جواب سؤال چرای من  گفت :  به علت اینکه این کتاب خیلی گران قیمت است .( 40000 تومان آن زمان )     گفتم : آخه ،ما این کتاب رو برای ارائه کنفرانس بعد از عید می خواهیم ، قول می دهم که کتاب را صحیح و سالم پس بدهم .

اصرارهای من بی فایده بود . خانم کتابدار گفت : ما اینجا دستگاه زیراکس داریم ، هرچند صفحه از این کتاب که بخواهید می توانیم کپی کرده و به شما بدهیم .

مشکل من دیگر حل شده بود . همه کتاب که برای من لازم نبود . من فقط مبحث میتوکندری را می خواستم . سریع دست به کار شدم و این مبحث را پیدا کردم . 18 صفحه شد .

ما یک ماه فرصت داشتیم که این 18 صفحه کپی شده را ترجمه کنیم و...

خلاصه        عجب کنفرانسی شد   یادش به خیر

من بعدها متوجه شدم ، شباهت بسیار جالبی بین این خاطره و پروتئین سازی درون سلول وجود دارد . خودتان قضاوت کنید

دانشگاه تبریز = سلول

کتابخانه = هسته

کتاب DNA = Cell to cell

مبحث میتوکندری ( 18 صفحه کتاب ) = ژن

کتاب نمی تواند از کتابخانه خارج شود = DNA نمی تواند از هسته خارج شود

دستگاه زیراکس = RNAپلی مراز II

خانم کتابدار = عوامل رونویسی

18 صفحه کپی شده = mRNA

خوابگاه و محیط دانشگاه = سیتوپلاسم

بنده حقیر و دوستانم = ریبوزوم و آنزیم های دخیل 
نوع مطلب : آقای ذاکری 

Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket